Δήμος Μετεώρων: Κατασκευή ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας – Προκηρύσσεται ανοιχτός διαγωνισμός

1 1.201
 1. Ο Δήμος Μετεώρων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», με προϋπολογισμό000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) :Χωματουργικά-Τεχνικά: 11.614,48 €, Επιστρώσεις: 273.856,17 €, Ειδικές εγκαταστάσεις: 35.818,02 €.
 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimosmeteoron.com. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350290-92, FAX επικοινωνίας 2434350293, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γεωργία Ράπτη.
 3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 09­06-2020 και ώρα 10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 452,00 € και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 6. Χρηματοδότηση : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Κ.Α.2014ΕΠ01700022 της ΣΑΕΠ 017)
 7. Τόπος εκτέλεσης του έργου : Δ.Κ. Καλαμπάκας Δήμου Μετεώρων.
 8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 3 (τρεις) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 9. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
1 Σχόλιο
 1. PATATAS MUSIC PRODUCTION λέει

  Στην Κρύα Βρύση βαράνε νταούλια
  οι παλιοί τα λένε Βανακούλια
  Σέρνει η Κίτσιος τον χορό
  παλαμάκια ρίχνει το χωριό
  Στο ράδιο λαλεί
  τρύπιο ήταν το πουγκί
  Πετάει ο γάιδαρος Κίτσιο
  ναι τρώει και παστίτσιο
  Πως παν τα οικονομικά
  φέσια είχαμε παιδιά
  Που θα βρούμε τα λεφτά
  εγώ την έκανα μπλα μπλα
  Το ταρτάν σταμάτησε
  το τρέξιμο Αλέκο άρχισε
  Ο Κώτσιος αγόρασε ψαλίδι
  όταν το ταρτάν θα γίνει
  Ο πρώην έψαχνε σεντόνι
  και κελαηδά σαν αηδόνι
  Στης αντιπολίτευσης το τιμόνι
  κλάμα ρίχνει μαραζώνει
  Ο νέος τάζει λευτεριά
  ο Κίτσιος έχει τον παρά
  Τον νέο δεν τον θέλει
  Σε τρία χρόνια νταραβέρι.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.