Συνεδριάζει δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 341

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

  ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 4η κατεπείγουσα, δια περιφοράς συνεδρίαση  της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 15η  Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00  με τα ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Θ Ε Μ Α 

Χορήγηση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας  για το Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό «Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Μετεώρων – Υποέργο 1». /23PROC011976373 2023-01-12

 

 – Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης ολοκλήρωσης του εν λόγω διαγωνισμού και την επιδίωξη εξασφάλισης του μεγαλύτερου δυνατού ανταγωνισμού προς όφελος του Δήμου Μετεώρων

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

Σημείωση: Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί της εισήγησης  από την αρμόδια υπηρεσία. 

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί του θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης της Επιτροπής, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ήτοι: α) στο email της Ελισάβετ Μανώλη (vmanoli@dimosmeteoron.com) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Μετεώρων info@dimosmeteoron.com.

Μέλη που δε διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την ψήφο τους τον πρόεδρο ή τη γραμματεία του οργάνου τηλ. 2432350240 ή με τηλεοτυπία (fax) στο 2432350235.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.