Στην Πρόσληψη δυο ειδικών συνεργατών προχωρά ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Σακελλαρίου

Δυο ειδικούς συνεργάτες θα προσλάβει ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Δημ Σακελλαρίου με σχετική απόφασή – ανακοίνωση και συγκεκριμένα, Α) Ενός ειδικού συνεργάτη Π.Ε για την κάλυψη αναγκών σε νομικά θέματα και Β) Ενός ειδικού συνεργάτη Δ.Ε για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δημάρχου.

0 402

Δυο ειδικούς συνεργάτες θα προσλάβει ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Δημ Σακελλαρίου με σχετική απόφασή – ανακοίνωση και συγκεκριμένα, Α) Ενός ειδικού συνεργάτη Π.Ε για την κάλυψη αναγκών σε νομικά θέματα και Β) Ενός ειδικού συνεργάτη Δ.Ε για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δημάρχου.


Δυο ειδικούς συνεργάτες θα προσλάβει ο Δήμαρχος Καλαμπάκας με σχετική απόφασή – ανακοίνωση και συγκεκριμένα, Α) Ενός ειδικού συνεργάτη Π.Ε για την κάλυψη αναγκών σε νομικά θέματα και Β) Ενός ειδικού συνεργάτη Δ.Ε για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δημάρχου.

Η σχετική ανακοίνωση για τους ενδιαφερόμενους έχει ως εξής:

Την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου σε Δημοτικά – Διοικητικά θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, δηλαδή:

 

1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 Ν. 3584/2007)

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθ. 14 Ν. 3584/2007 )

3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (αρθ. 15 Ν. 3584/2007)

4. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (αρθ. 16 Ν. 3584/2007)

5. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθ. 17 Ν. 3584/2007)

6. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής,

7. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε νομικά θέματα και

8. Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, εντός Δεκαημέρου από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (Ευθ.Βλαχάβα 1-Καλαμπακα) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση,

 

Β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,

Γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, Δ) Αποδεικτικά εμπειρίας,

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα τους.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθ. 163 Ν. 3584/2007). Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας θητείας του Δημάρχου .

0 επιλεχθείς αν δεν εκτελεί τα καθήκοντα για τα οποία προσελήφθηκε η θητεία του θα είναι λιγότερη με απόφαση του οργάνου που προσελήφθηκε.

Το έργο των Ειδικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος (παρ. 7 άρθ. 163 του Ν. 3584/2007). Πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού του Δήμου (τηλ. 2432-3-50200) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΜΕΤΕΩΡΑ» την 9/12/2011, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Β) Ενός (1) ειδικού συνεργάτη Δ.Ε. για θέματα Τοπικής Αυτ/σης και την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δημάρχου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται Via τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται:

1. Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Απαραιτήτως να έχουν εμπειρία σε θέματα αρμοδιοτήτων ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ, ειδικότερα σε θέματα διοίκησης – οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ και γραμματειακής υποστήριξης και Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου Δημάρχου ή την γραμματειακή υποστήριξη των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου, τουλάχιστο πέντε ετών. Η εμπειρία αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07. Για μεν τους μισθωτούς και ιδιώτες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, εντός Δεκαημέρου από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (Ευθ.Βλαχάβα 1 – Καλαμπακα)

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθ. 163 Ν. 3584/2007). Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας θητείας του Δημάρχου.

Ο επιλεχθείς αν δεν εκτελεί τα καθήκοντα για τα οποία προσελήφθηκε η θητεία του θα είναι λιγότερη με απόφαση του οργάνου που προσελήφθηκε.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΜΕΤΕΩΡΑ» την 09/12/2011, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.