Νέα απόφαση για αναστολή λειτουργίας τάξης σχολείου Τρικάλων

0 338

Την απόφαση για Αναστολή Λειτουργίας της Α΄ 1 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πηγής Τρικάλων έλαβε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων λόγω κρούσματος κορονοϊού.

ΘΕΜΑ: «Αναστολή λειτουργίας της Α ́1 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πηγής Τρικάλων, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματοςCOVID-19».

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Έχονταςυπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-
2002)Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας καιΔ/θμιαςΕκπ/σης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των περ. στ ́ της παρ. 2 και περ. δ ́ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου, της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ.Α ́/25-02-2020).

3. Το με αριθμ. πρωτ. 120125/ΓΔ4/12-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα:
«Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19».

4. Το άρθρο 43, παρ. 1 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15-09-2020) για την απόφαση προσωρινής αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών και για τη διάρκεια αυτής.

5. Την υπ’ αριθμ. Ε.Π.982/13-11-2020 Γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για αναστολή λειτουργίας της Α ́1 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πηγής Τρικάλων, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την αναστολή λειτουργίας της Α ́1 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πηγής Τρικάλων, με κωδικό 9450048, για 14 ημέρες, από 13-11-2020 έως και 26-11-2020 και την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.