Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τέλος Απριλίου από τον Βιολογικό σταθμό έως Σαρακίνα

0 590

 

«Κατασκευή τεχνικού τμήματος της Άνω Διάβασης Οδού Κ043 (χ/θ 131+474,48) του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις ».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την υπ΄αριθμ. CC/C/CO/T309N/PRO32958/GM/ma από 25/11/2021 έγγραφη αίτηση της κοινοπραξίας

«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε-65» υποβληθείσα παρά του Γενικού Διευθυντή της ΒΑΡΑΠΑΚΗ Κυριάκου μετά της συνημμένης σ’ αυτή αλληλογραφίας.

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/21/2482311 από 29/11/2021, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.

Δ)Tην υπ΄ αριθμ. 2501/1/25 από 08-11-2021 Απόφαση Δ/ντή Αστυνομίας Τρικάλων (ΑΔΑ:ΩΦΧ846ΜΤΛΒ-ΤΥ8).

Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και

 

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κατά την πρόοδο των τελούμενων εργασιών σε οδούς της εδαφικής αρμοδιότητας του Δήμου Μετεώρων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από 14:30 ώρα της σήμερον Δευτέρας 29/11/2021 έως και το Σάββατο 30/04/2022 και ώρα 24:00, καθόλο το 24ωρο, στην επαρχιακή οδό μεταξύ έμπροσθεν των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμπάκας έως την διασταύρωση με την Επ.Ο. Καλαμπάκας-Σαρακήνας, σ’ αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας.

 • Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού ως ακολούθως:

 

 • Από Καλαμπάκα προς Σαρακήνα, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από την Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων.
 • Από Σαρακήνα προς Καλαμπάκα, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται, είτε από την Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων, είτε: από παρακαμπτήρια οδό 350 μέτρα από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού Καλαμπάκας και 50 μέτρα από το σημείο διακοπής κυκλοφορίας
 1. ευθεία προς Καλαμπάκα,
 2. από χωμάτινη οδό ενεργώντας στροφή δεξιά προς Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων, (ήδη εγκριμένες ρυθμίσεις σύμφωνα με την ανωτέρω (Δ) σχετική Απόφαση).

 

 • Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
 • Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

 • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
 • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

 • Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

 • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.