Καλαμπάκα: Η έγκριση προσλήψεων προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία, θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο

0 1.124

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των υγειονομικών μέτρων, στην 1η/2023 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις   17-1-2023  ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Υποβολή γνώμης κατ΄άρθρο 51 του Ν. 5000/2022 για μείωση τιμών ζωνών στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

2.-Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

3.-Λήψη απόφασης επί  υπ΄αρ. πρωτ. 17597/6-12-22 αίτησης του Κέντρου δια βίου μάθησης «ΔΙΑΣ» για κατασκευή ράμπας επί της οδού Κονδύλη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 1η/2023  δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω “Cisco Webex”, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 17 Ιανουαρίου   2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα  18:15, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Θ Ε Μ Α Τ Α :

 

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Έγκριση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου ΔΙΕΚ στο Δήμο Μετεώρων.
  3. Απαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2022.
  4. Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.
  5. Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Διαμόρφωση κοιν. Χώρων και πεζοδρομίων» του Δήμου Μετεώρων στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».
  6. Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης και μεταφοράς καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος Μ. Κερασιάς  της Κοινότητας Μεγ. Κερασιάς του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα.
  7. Τροποποίηση της με αρ. 286/2022 απόφασης Ο.Ε καιεκ νέου έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής του Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο:” ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”, λόγω προσθήκης πίνακα με πιο λεπτομερή αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς του Οικονομικού Φορέα χωρίς καμία άλλη μεταβολή.
  8. Ανάκληση υποβολής της πρότασης «Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεμετρικού Συστήματος Εξασφάλισης και Επάρκειας των Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Προϋπολογισμού 9.184.680,00 € (7.407.000,00 € + 1.777.680,00 € για Φ.Π.Α)» από το ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να υποβληθεί στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
  9. Έγκριση τροποποίησης της από 14/04/2021 Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Μετεώρων και ΔΕΥΑ Μετεώρων για την υποβολή της παρακάτω πρότασης στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 2109/30-12-2022 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: «Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεμετρικού Συστήματος Εξασφάλισης και Επάρκειας των Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Μετεώρων», προϋπολογισμού 9.184.680,00 € (7.407.000,00 € + 1.777.680,00 € για Φ.Π.Α)»
  • Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεμετρικού Συστήματος Εξασφάλισης και Επάρκειας των Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Μετεώρων», προϋπολογισμού 9.184.680,00 € (7.407.000,00 € + 1.777.680,00 € για Φ.Π.Α)» για την υποβολή πρότασης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος


 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 1η/2023 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις  17 Ιανουαρίου  2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Λήψη απόφασης επί  υπ΄αρ. πρωτ. 17597/6-12-22 αίτησης του Κέντρου δια βίου μάθησης «ΔΙΑΣ» για κατασκευή ράμπας επί της οδού Κονδύλη.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θώμος Γεώργιος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr