Δύο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας την Τρίτη

0 234

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 τ.β.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 3η έκτακτη, δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 9η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος – πρότασης του συμβούλου της δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” για διαμόρφωση θέσης επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για το εκλογικό σύστημα στις περιφέρειες και στους δήμους.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχρήστος

2.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων για έκδοση ψηφίσματος, αναφορικά με τις προτάσεις τους επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχρήστος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω χρονικών προθεσμιών στην κατάθεση Νομοσχεδίου προς ψήφιση.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

Ακολουθεί η 2 ανακοίνωση της Συνεδρίασης του ΔΗμοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας και είναι η συνέχεια της συνεδρίασης που διακόπηκε λόγω του σεισμού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  για ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ Συνεδρίαση 2η 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 τ.β.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ την 9ην   Μαρτίου ημέρα Τρίτη  και  ώρα 6:30  για την ολοκλήρωση της 2η τακτικής, δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που διεκόπη για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας  της έντονης σεισμικής δόνησης που έπληξε το Δήμο μας κατά τη διάρκειά της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  των κάτωθι  θεμάτων  της 2ης/3308/26-2-21 ημερήσιας διάταξης-Πρόκλησης:

 

Α/Α Α/Α

ΘΕΜΑΤΟΣ

                  ΘΕΜΑΤΑ
1 10ο  Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2021. 
2 11ο    Έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΦΟΠ) στην Κοινότητα Διάβας (Ούγγρος-Μπουτίνας). 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

3 12ο  Έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΦΟΠ) στην Κοινότητα Περιστέρας (είσοδο).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

4 13ο  Έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΦΟΠ) στην Κοινότητα Καστανιάς (Μύλος Παπανικολάου).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

5 14ο Εισφορά σε γη της μελέτης «Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Καστρακίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

 

6 15ο  

Αίτηση Ντούλα Ευθύμιου περί αλλαγής ονόματος σύμβασης.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχρήστος

 

7 16ο  

Περί απαλλαγής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους  καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τουριστικών καταλυμάτων , καταστημάτων εστίασης και συναφή επαγγελμάτων  που διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω  λήψης μέτρων αποτροπής  διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

 

8 17ο Λήψη απόφασης απαλλαγής από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 (άρθρο 37 ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2020)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

9 18ο Έγκριση παραλαβής διαχ/κής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Διάβας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

 

10 19ο  Έγκριση παραλαβής διαχ/κής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Αγναντιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

 

11 20ο  Έγκριση παραλαβής διαχ/κής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Οξύνειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

 

12 21ο Έγκριση παραλαβής διαχ/κής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Βλαχάβας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

13 22ο  Αίτηση Ζτρίβα Βασιλείου για έγκριση υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης  στην Κοινότητα Ασπροκκλησιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

14 23ο  Αίτηση Πίσπα Γεωργίου περί παραχώρησης δασικού χαρακτήρα έκτασης στη θέση «Μπιμπελό» της Κοινότητας Κλεινού για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

  

15 24ο  Κοπή επικίνδυνων δέντρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

16 25ο  Αίτηση Κουτσούκη Βασιλείου περί παράτασης μίσθωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.