Δήμος Καλαμπάκας – Υπογράφηκε το σύμφωνο αποδοχής όρων εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ύψους 3.131.566 ευρώ

Υπογράφηκε από τον Δήμο Καλαμπάκας το Σύμφωνο αποδοχής όρων εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που εστάλει από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά την εκταμίευση χρημάτων ύψους 3.131.566 ευρώ για οφειλές

0 236

Υπογράφηκε από τον Δήμο Καλαμπάκας το Σύμφωνο αποδοχής όρων εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που εστάλει από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά την εκταμίευση χρημάτων ύψους 3.131.566 ευρώ για οφειλές

Υπογράφηκε από τον Δήμο Καλαμπάκας το Σύμφωνο αποδοχής όρων εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που εστάλει από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά την εκταμίευση χρημάτων ύψους 3.131.566 ευρώ για οφειλές προς τρίτους.

Το σύμφωνο αποδοχής αναφέρει τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ: Σύμφωνο αποδοχής όρων εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων.

Σας αποστέλλουμε το «Σύμφωνο αποδοχής όρων εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων» μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Δήμου σας σε δύο αντίτυπα, τα οποία παρακαλούμε να υπογραφούν από τον Δήμαρχο και τον Προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου και να σφραγιστούν από την υπηρεσία σας.

Το πρώτο είναι υπογεγραμμένο από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΣ και προορίζεται για το αρχείο του δήμου σας. Το δεύτερο παρακαλούμε αφού υπογραφεί από τον Δήμαρχο και Προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου να αποσταλεί άμεσα με ταχυμεταφορά στην υπηρεσία μας για το αρχείο του Υπουργείου.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του νόμου 4093/2012 ( ΦΕΚ 222 Α712.11.2012), η υπογραφή του εν λόγω Συμφώνου αποτελεί προαπαιτούμενο ώστε το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει στην εκταμίευση των χρημάτων προς το Δήμο, για την εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του.

Η Διευθύντρια

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Εσωτερικών & ο Δήμος Καλαμπάκας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του νόμου 4093/2012 ( ΦΕΚ 222 Α712.11.2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’/ 11-04-2012)

3. Την αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29.11.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων» σύμφωνα με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης και η διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

Ο Δήμος Καλαμπάκας :

1. Έχει ορίσει Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στο ν.3871/2010, τα στοιχεία του οποίου γνωστοποιεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, κάθε φορά που επέρχεται τυχόν υπηρεσιακή μεταβολή.

2. Τηρεί πλήρως λειτουργικό μητρώο δεσμεύσεων για τρεις τουλάχιστον μήνες και γνωστοποιεί στο ΓΛΚ, μέσω της Βάσης Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, τα στοιχεία του μητρώου, τα οποία αποστέλλονται από το Υπουργείο, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-portal), όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 του ΠΔ 113/2010. Πλήρως λειτουργικό μητρώο δεσμεύσεων σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες δεν θα μπορούν να πληρωθούν και ότι παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες για τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και τις απλήρωτες υποχρεώσεις στα διάφορα στάδια ωρίμανσής τους.

3. Θα παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και θα προσαρμόζει τις πιστώσεις TOJV εξόδων κάθε φορά σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των εσόδων. Υστερήσεις στο σκέλος των εσόδων θα πρέπει να μετατρέπονται σε αντίστοιχες μειώσεις στο σκέλος των εξόδων.

4. Θα οριστικοποιήσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της 30 Σεπτεμβρίου 2012 και θα καταρτίσει αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές (σύμφωνα με το υπόδειγμα Ε1 της αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29.11.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών) με ευθύνη του Δημάρχου και του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στην κατάσταση αυτή θα αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις κατά χρονολογική σειρά, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά. Στις ως άνω υποχρεώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις από δάνεια που συνάφθηκαν στο 2012 για να εξοφλήσουν υφιστάμενες κατά την 31 Δεκεμβρίου του 2011 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, με την προϋπόθεση ότι πόροι των δανείων αυτών χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό. Εφόσον ληφθεί έκτακτη χρηματοδότηση, θα κατευθυνθεί αποκλειστικά για την εξόφληση του μέρους του δανείου που χρησιμοποιήθηκε για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Η εν λόγω κατάσταση θα φυλάσσεται και θα τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του ΓΛΚ.

5. Δεσμεύεται ως προς την αποφυγή της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποδόσεις των κρατικών πιστώσεων υλοποιούνται στους χρόνους που προβλέπονται.

6. Θα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων και θα δεσμευτεί ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια και εν γένει την εγκυρότητα των στοιχείων αυτών.

7. Θα λαμβάνει υπόψη τα ευρήματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ.

8. Θα τηρεί ξεχωριστή λογιστική παρακολούθηση για το σύνολο του ποσού της κρατικής επιχορήγησης, χρησιμοποιώντας ειδικούς προς τούτο ΚΑΕ, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 47490/18.12.12 ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β’) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

Το Υπουργείο Εσωτερικών:

1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών θα αξιολογήσει το αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης που αναφέρονται στο παρόν Σύμφωνο και ως προς την αξιοπιστία των μηνιαίων στοιχείων που αποστέλλει και θα διαμορφώσει πρόταση χρηματοδότησής του την οποία και θα αποστείλει στο ΓΛΚ. Ειδικότερα στην αξιολόγηση των αιτημάτων θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

• Η ανταπόκριση του Δήμου στις υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων.

• Η πληρότητα, ακρίβεια και εν γένει η εγκυρότητα των αποστελλόμενων στοιχείων.

• Η τήρηση λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων.

• Τα ευρήματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ.

• Η εξέλιξη της πορείας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

2. Θα μεταβιβάσει στο Δήμο/την Περιφέρεια το εγκριθέν ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

3. Θα αξιοποιήσει το νέο πληροφοριακό σύστημα συγκέντρωσης και επεξεργασίας των δημοσιονομικών στοιχείων των ΟΤΑ «Κόμβος Διαλειτουργικότητας», για την παρακολούθηση της πορείας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου.

4. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η μη τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων δύναται να παρακρατήσει από την μηνιαία τακτική επιχορήγηση του Δήμου/της Περιφέρειας ποσό ίσο προς την έκτακτη επιχορήγηση που δίδεται στο πλαίσιο του παρόντος Συμφώνου.

5. Θα ανταποκρίνεται έγκαιρα σε ερωτήματα του Δήμου που θα ανακύπτουν αναφορικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Ακολοθούν οι υπογραφές των κ.κ Ευρ. Στυλιανίδη Υπουργού Εσωτερικών, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Οικονόμου, του Δημάρχου Καλαμπάκας κ. Δημήτρη Σακελλαρίου και του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δ. Καλαμπάκας κ. Κοτσόπουλου Παναγιώτη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.