Η απόφαση απόλυσης του Γενικού Γραμματέα Δήμου Μετεώρων

0 2,085

Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτήθηκε σήμερα η πράξη Απόλυσης του μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μετεώρων κ. Κυριακούλη όπως αποφάσισε ο Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων κ. Αλέκος.

Η απόφαση:

Ο Δήμαρχος Μετεώρων

Έχοντας υπόψη: .

Ι.Τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 / 7-6­2010 τ.Α’) του προγράμματος Καλλικράτη.

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει, η οποία ορίζει ότι «Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται και απολύεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
  2. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ.2276/τ. Β’ /12-10-2011), στον οποίο προβλέπεται θέση Γενικού Γραμματέα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Την αριθμ. 491/12069/11-10-2019,προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων περί διορισμού του Βασιλείου Κυριακούλη του Θεοδώρου, ως μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μετεώρων, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμ. 2171/τ.Γ’/19-11-2019,σύμφωνα με την αριθμ. απόφαση 15805/190033/7-11-2019, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
  4. Το γεγονός ότι το αρμόδιο όργανο που προσέλαβε τον αναφερόμενο ως Γενικό Γραμματέα και ειδικότερα ο Δήμαρχος Μετεώρων προβαίνει σε αναδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων με σκοπό την μέγιστη λειτουργικότητα των υπηρεσιών του Δήμου Μετεώρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόλυση αζημίως για το Δήμο Μετεώρων του Βασιλείου Κυριακούλη του Θεοδώρου., μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μετεώρων, από 01.05.2020, για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους. Περίληψη της απόφασης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων

Θεόδωρος Γ.Αλέκος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.