Αναστολή λειτουργίας της Δ΄ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων λόγω κρουσμάτων COVID-19

0 426

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002) Υπουργική

Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  1. Την με αρ.Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
  2. Το άρθρο εικοστό έκτο και τις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
  3. Το άρθρο 3, παρ.Δ2, εδάφιο β του ν.4187/10-09-2021 (ΦΕΚ 4187 τ.Β΄)
  4. Το με αριθμ.πρωτ:198/04-10-2021 έγγραφο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων για τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
  5. Την με αριθμ. πρωτ:38983/04-10-2021 γνώμη για αναστολή λειτουργίας της Δ’ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, λόγω κρουσμάτων που υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο COVID-19, της κ.α.α Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας της Δ’ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων με κωδικό 9450217, για 10 ημέρες, από 04-10-2021 έως και 13-10-2021 και την έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.