Καλαμπάκα: Εργασίες στην οδό Πίνδου για το δίκτυο φυσικού αερίου

0 677

Εκτέλεση εργασιών δικτύου φυσικού αερίου σε οδούς του Δήμου Μετεώρων. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.-Έχοντας υπόψη:

Α)Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 τουΝ.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β)Την από 18/04/2020 έγγραφη αίτηση της εταιρείας EDILHELLASΑ.Τ.ΕΒ. Ευποβληθείσα παρά του νομίμου εκπροσώπου της ΧΟΝΔΡΟΥ Δημητρίου του Παναγιώτη.

Γ) Την υπ’αριθμ.5602/20/806545από 19/04/2020, εισηγητική αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων,με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.

Δ)Την υπ’ αριθμ. 5605/20/811518από 21/04/2020, όμοια αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.

Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.2.-Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτηκαι ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίαςπεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση καιπρόοδο τωνοικοδομικώνεργασιώνσε οδούς του Δήμου Μετεώρων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα και για τις ημέρες Τετάρτη 22/04/2020 και την Πέμπτη 23/04/2020 και κατά τις ώρες 07:00 ́-15:00 ́, στην οδό Πίνδου πόλεως Καλαμπάκας και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Κ. Οικονόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Ιωάννινα.

-Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές –παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.

-Επιπλέον διευκρινίζεται ότι τα οχήματα που κινούνται από Τρίκαλα προς Ιωάννινα, θα εκτρέπονται στην οδό Πίνδου, στο ύψος της διασταύρωσής της με την οδό Ι. Δημουλά, αριστερά προς την οδό Θάσου (παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής) και δια μέσω αυτής θα εξέρχονται εκ νέου στην Ε.Ο Τρικάλων –Ιωαννίνων, στο ύψος αυτής με την οδό Μετεώρων.

-Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.-

Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.