Γιάννης Παπαμιχαήλ: Θέσεις και απόψεις στην 4η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

0 718

ΘΕΣΕΙΣ   ΚΑΙ  ΑΠΟΨΕΙΣ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ   ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΩΡΑ     επί   των θεμάτων  της  4ης  τακτικής  δια περιφοράς συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων της  4 ης Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

ΘΕΜΑ 1.-Κατάθεση αιτήματος για τροποποίηση – παράταση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Μετεώρων».

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι οι αισθητήρες κάθε Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που χρειάζεται ο πολίτης. Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Στο Κέντρο Κοινότητας του κάθε Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Συγχρόνως τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας η οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Θα  θέλαμε   μια  ενημέρωση  για  τις  μέχρι  σήμερα  δράσεις  της  δομής.

Τι  ποσό  από  το  αρχικό   εγκεκριμένο   ( περίπου  112.000,00 ευρώ ) από 28/7/2107  ημερομηνία  έγκρισης  μέχρι  σήμερα έχει  απορροφηθεί.

Θεωρώντας  ότι  θα  έχουμε  απαντήσεις  στα  παραπάνω  για  ενημέρωση  ψηφίζουμε

ΝΑΙ    στην  παράταση  του  προγράμματος.

ΘΕΜΑ 2.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων

βοσκής που προκύπτουν στο πλαίσιο διαχείρισης του Μοναστηριακού

δάσους «Κρανιά  Βλαχάβας» για την περίοδο 2020-2024.

ΝΑΙ   επί  των  απαγορεύσεων  όπως  προβλέπονται  στην μελέτη.

ΘΕΜΑ 3 .-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στο πλαίσιο διαχείρισης του Μοναστηριακού δάσους «Πυρωστιάς- Βλαχάβας» για την περίοδο 2020-2024.

ΝΑΙ   επί  των  απαγορεύσεων  όπως  προβλέπονται  στην μελέτη.

 

ΘΕΜΑ 4 .-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2019.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  το  θέμα  θα  πρέπει  να  αναβληθεί  διότι  έλεγχος  από  την  Οικονομική  επιτροπή  δεν  έγινε.

ΠΑΜΕ  ΟΜΩΣ  ΣΤΗΝ  ΟΥΣΙΑ  ΤΗΣ  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ  ΤΟΥ  Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2019

Βάσει  λοιπόν  των  στοιχείων  που  παρουσιάζονται  στην  ανωτέρω  έκθεση  ,προκύπτει ότι  έχουμε  ένα  υπερχρεωμένο Δήμο   δηλ. το  ενεργητικό (απαιτήσεις  , ταμειακά διαθέσιμα κλπ.) του δήμου  ανέρχεται  σε  4.893.562,79  ευρώ  και  το  παθητικό (Δάνεια, και  λοιπές υποχρεώσεις)  σε 7.291.488,66 ευρώ,  δηλ.  ο  δήμος  31.12.2019  βάσει  της  παραπάνω έκθεσης      είναι  μείον    2.397.925,87  ευρώ.

Ποια   είναι  η  εισήγηση  της  οικονομικής  υπηρεσίας  του  Δήμου;  Διαβάστε

Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων και κυρίως όσον αφορά της διαδικασίες είσπραξης των εσόδων μέσω λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών για τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους ο Δήμος μας δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια κυρίως λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος Μετεώρων θα ενεργοποιήσει τα αναγκαστικά μέτρα ξεκινώντας από τους μεγαλοοφειλέτες οι οποίοι συστηματικά δεν εντάσσονται σε κάποια ρύθμιση και δεν πληρώνουν. Επιπλέον πολλοί οφειλέτες του Δήμου έχουν ενταχθεί με αίτηση τους στην νέα ευνοϊκή ρύθμιση χρεών και αποπληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους.

Σε ότι αφορά το σκέλος των εξόδων έχω να επισημάνω ότι προτεραιότητα της οικονομικής υπηρεσίας είναι η τήρηση αποπληρωμής με απόλυτη χρονολογική σειρά των δημιουργηθέντων υποχρεώσεων. Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας μέσω του προγραμματισμού των πληρωμών και θα επιτρέψει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου εργασίας.

Η  παραπάνω  εισήγηση  αναφέρεται   στο  τέλος  του  προηγούμενου  χρόνου.

ΘΕΜΑ  5.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2020.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  το  θέμα  θα  πρέπει  να  αναβληθεί  διότι  έλεγχος  από  την  Οικονομική  επιτροπή  δεν  έγινε.

ΠΑΜΕ  ΟΜΩΣ  ΣΤΗΝ  ΟΥΣΙΑ  ΤΗΣ  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΥ  Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2020

Στο  προηγούμενο  θέμα  μιλήσαμε  για  ένα  υπερχρεωμένο Δήμο   με  (ζημιά)  2.397.925,87  ευρώ.

Στην  εικόνα  του  1  τριμήνου  του  2020   πως  θα  μπορούσαμε  να  χαρακτηρίσουμε  τον  δήμο   όταν   η  ζημιά  ανέρχεται   σε  4.134.755,58 ευρώ;

Το  παραπάνω  προκύπτει  από  τα  στοιχεία  της  τριμηνιαίας  έκθεσης  του  1τριμ. του  2020  και  συγκεκριμένα το  Ενεργητικό  του  Δήμου (απαιτήσεις  , ταμειακά διαθέσιμα κλπ.) του δήμου  ανέρχεται  σε  4.629.318,25  ευρώ  και  το  παθητικό (Δάνεια, και  λοιπές υποχρεώσεις)  σε 8.764.073,83 ευρώ,   βάσει  της  παραπάνω έκθεσης  .

Η  εισήγηση   της   οικονομικής   υπηρεσίας  

Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων και κυρίως όσον αφορά της διαδικασίες είσπραξης των εσόδων μέσω λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών για τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους ο Δήμος μας δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια κυρίως λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος Μετεώρων θα ενεργοποιήσει τα αναγκαστικά μέτρα ξεκινώντας από τους μεγαλοοφειλέτες οι οποίοι συστηματικά δεν εντάσσονται σε κάποια ρύθμιση και δεν πληρώνουν. Επιπλέον πολλοί οφειλέτες του Δήμου έχουν ενταχθεί με αίτηση τους στην νέα ευνοϊκή ρύθμιση χρεών και αποπληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους.

Σε ότι αφορά το σκέλος των εξόδων έχω να επισημάνω ότι προτεραιότητα της οικονομικής υπηρεσίας είναι η τήρηση αποπληρωμής με απόλυτη χρονολογική σειρά των δημιουργηθέντων υποχρεώσεων. Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας μέσω του προγραμματισμού των πληρωμών και θα επιτρέψει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου εργασίας.

Δηλ.  μία  απ  τα  ίδια.

ΠΟΙΑ   ΕΙΝΑΙ  Η  ΘΕΣΗ   ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΑΡΧΗΣ   .

  ΠΩΣ   ΕΞΗΓΕΙ   ΤΟΝ  ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ  ΣΧΕΔΟΝ ΤΗΣ   ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ  ΣΕ  1  ΜΟΝΟ  ΤΡΙΜΗΝΟ. 

 ΤΙ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΝΑ  ΠΑΡΕΙ  (  ΑΝ  ΕΧΕΙ  ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ  ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ)   ΓΙΑ  ΝΑ  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΕΙΚΟΝΑ.  

Η  ΘΕΣΗ  ΜΑΣ   ΕΙΝΑΙ  ΓΝΩΣΤΗ   ΚΑΙ ΕΧΕΙ  ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΩΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.     

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   ΓΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΟΡΑΜΑ.  ΠΡΑΓΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΛΕΙΠΟΥΝ  ΤΟΣΟ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΡΧΗ  ΟΣΟ  ΚΑΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ.    

ΘΕΜΑ  6.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης από Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2020 (B΄κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

ΝΑΙ   ΣΤΗΝ   Αποδοχή της  Πίστωσης

Στον Δήμο μας κατανεμήθηκαν 72.790,00€.

ΘΕΜΑ 7.-Εκμίσθωση αγροκτήματος στην Κοινότητα Σαρακίνα στη θέση «Ζευγαρολίβαδο».

15   στρέμματα.

ΘΕΜΑ 8.-Αίτηση Στάμου Γεωργίου.

ΝΑΙ     Στό  αίτημα   του  Στάμου  Γεωργίου  όπως  αυτό  περιγράφεται  στην  αίτηση του.

Δηλ   Την  μετατροπή  της  μίσθωσης  .

 

ΘΕΜΑ 9.-Έγκριση – παραλαβή  τεχνογεωλογικής έρευνας οριοθέτησης πληγεισών περιοχών στον οικισμό  Σταγιάδες  Κοινότητας Αγναντιάς Δήμου Μετεώρων από EΑΓΜΕ.

ΠΑΡΟΝ                Δεν  υπάρχει  εισήγηση   .  Δεν  μπορούμε  να  τοποθετηθούμε.

ΘΕΜΑ 10.-Αίτηση Αποστόλου Απόστολου του Βασιλείου για «Άδεια παραγωγού λαϊκών αγορών».

ΝΑΙ     για   την  χορήγηση  άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών  στον   Αποστόλου Απόστολο του Βασιλείου για την πώληση αγροτικών προϊόντων που αναφέρονται στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση του.

ΘΕΜΑ 11.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

ΝΑΙ    ΣΤΟ    Α       ΚΑΙ  ΣΤΟ   Β

 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ    ΙΩΑΝΝΗΣ    

Επικεφαλής της ελάσσονος Αντιπολίτευσης 

Υ.Γ.

Γιατί  ακόμα  να μη   καταστεί δυνατόν να  γίνετε η συνεδρίαση με  τηλεδιάσκεψη.

 Η  απάντηση  κοινοποιείται  σ όλα  τα  μέλη  του  Δ.Σ..  και  πιστεύω  ότι  το  ίδιο θα  πρέπει  να γίνει  απ  όλα  τα  μέλη  Του  Δ.Σ   για  να  έχουμε  κάποια  άποψη, στο  τι  θέση  έχει  το  κάθε  μέλος  επί  των θεμάτων.  

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.